Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KVKK AYDINLATMA METNİ

 

 

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

 

KONU             :CAN-POL Ağız Diş Sağlığı Polikliniği Alanoğlu Kurumsal Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’veya ‘’Kanun’’ olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız.Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve ‘’veri sorumlusu’’ sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

 

CAN-POL Ağız Diş Sağlığı Polikliniği Alanoğlu Kurumsal Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10.maddesinde yer alan ‘’Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü’’ başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplama yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nun 11.maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde ‘’Kişisel Verileriniz’’ için yapılan açıklamalar, ‘’Özel Nitelikli Kişisel Verişleriniz’’i de kapsamaktadır.

Veri Sorumlusu

 

Şirket unvanı: Alanoğlu Kurumsal Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Adres: Hoşnidiye mah. İsmet İnönü mah. 1 cad. a-b blok no:147 d Tepebaşı/ESKİŞEHİR

(İşbu aydınlatma metni kapsamında ‘’Firma’’ veya ‘’CAN-POL Ağız Diş Sağlığı Polikliniği’’ olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verişleriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

İşlenen ‘’Kişisel Verileriniz Ve İşlenme Amaçları’’ başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5.maddesi 1.fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5.maddenin 2.fıkrası uyarınca ‘’ç, e ve f’’ bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır.

İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (telefon, adres, e-posta, IP adresi).

 

Kimlik Verisi: kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur (ad soyad, TCKN, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, kimlik fotokopisi, vergi no, SGK no, uyruk verisi, çalışan kart).

 

İşlem Güvenliği Verisi: Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri grubudur (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri).

 

Sitemizde yayınlanan açık pozisyonlar için iş başvuru formu yer almakta olup çalışan adaylarından iletişim verisi, kimlik verisi, mesleki deneyim verisi, eğitim verisi ile askerlik ve aile bilgisi içeren diğer veriler toplanmaktadır. Bu kapsamda detaylı bilgiye çalışan adayları için hazırlanan aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Firma ile ilişkisi olan gerçek veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Firmamız ve Firmamıza bağlı Merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

 • İlgili tüm kanunlarda ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,

 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve düzenleme görevlerinin yürütülmesi,

 • Yargı organlarının ve idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

 • Firmamız ve firmaya bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listele, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,

 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, Pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikayet ve önerileri değerlendirebilmek ve Firma ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,

 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5.ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel veri/kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

 • İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum veya kuruluşlar,

 • Hukuki işlerin takibi amacıyla Avukatlar veya Avukatlık ortaklıkları,

 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler

 • Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız,

 • Özel sigorta şirketleri, Bankalar, sandıklar, vakıflar,

 • Mevcut veya doğacak ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz

 • Danışmanlarımız

 • İş ortakları

 • Faaliyetleri yürütmek üzere sözleşme gereği hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurt içi, yurt dışı kuruluşlara KVK Kanunu’nun 8. Maddesine göre KVKK’nun 5. Maddesinin ikinci fıkrasında, yer alan şartlardan birinin varlığı halinde ve 9. Maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde açık rıza şartının sağlaması ile aktarılabilecektir.

 

Veri İşleme Süresi Ve Muhafaza Süresi

 

Kişisel verilerimiz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve Firmamızın bağlı bulunduğu merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükarda Firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu kapsamda süreç bazlı kişisel verilerin saklama süresi aşağıda belirtilmektedir.

İlgili kişinin haklarını

İlgili kişi olarak, kanunun ilgili haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi ‘’Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliğ’’e göre ‘’ Hoşnidiye mah. ismet İnönü mah. 1 cad. a-b blok no:147 d Tepebaşı/ESKİŞEHİR’’ adresine yazılı olarak veya info@canpol.com e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme KVKK Aydınlatma Metninde yapılmıştır.